วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 - วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง 
2. เข้ากิจกรรมโฮมรูม ในชั่วโมงที่หนึ่ง กิจกรรมอ่านยามเช้า
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์
4. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน ป. 4/6 ก่อนเลิกเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จำนวน 1 คาบ
3. เตรียมสื่อการเรียนการสอนในคาบต่อไป
4. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน เก็บขยะบริเวณ
   หน้าห้องเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน  2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. จัดทำสื่อการเรียนการสอน
3. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555

1. ทางโรงเรียนวัดพระมหาธาตุเป็รสถานที่แข่งขันมหกรรม
    วิชาการประถมศึกษา เป็นเวลา 2 วัน 
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคนช่วยคุณครุในโรงเรียนจัด
    อาหารว่าง และอาหารเที่ยงให้กับคณะครู คณะกรรมการ  
    และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ทั้ง 2 วัน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 10 - วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ เหตุการณ์ในสัปดาห์นี้เป็นไป
    อย่างเรียบร้อย
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดในสัปดาห์นี้มี 6 คาบ
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

1. วันนี้คณะครูประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าอบรมการใช้ tablet 
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์มาสอนแทนคุณครูชั้นป. 1
บันทึกการปฏบัติงาน
วันจันทร์ที่ 3 - พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555

1. สัปดาห์นี้มีการจัดโครงการอาเซียน สัปดาห์อาเซียน ณ หอ 
   ประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โดยมีนักเรียนแต่ละชั้นเข้า
   ร่วมกิจกรรม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 30 - ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

1. พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน ณ บ้านหนังสุชาติ 
   ทรัพย์สิน ซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติของจังหวัด
   นครศรีธรรมราช ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับหนังตะลุง ความเป็นมา 
   และวิธีการเชิดหนังตะลุง รวมถึงการสอนการแกะหนังตะลุง

บันทึกการปฏฺบัติงาน
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555

1. โรงเรียนมีการสอบวิชาการความเป็นเลิศวันที่ 2 
บันทึกการปฏฺบัติงาน
วันศุกร์ที่ 24 - อังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

1. โรงเรียนปิดทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของห้องเรียนเนื่องจาก   
   พบว่ามีนักเรียนจำนวนมากเป็นโรคมือ เท้า ปาก

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2555

1. สอบวิชาการความเป็นเลิศ วันที่ 1 
2. ในวันนี้พบว่ามีนักเรียนจำนวนมากไม่สบาย ปวดท้อง อาเจียน 
    ทางโรงเรียนจึงประกาศหยุดโรงเรียนเป็รเวลา 5 วัน เพื่อ 
    ทำความสะอาดโรงเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2555

1. ในตอนเช้าจัดกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ
2. จัดการเรียนการสอน 4 คาบ
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. มีการจัดป้ายนิเทศน์อาเซียน
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน
4. ยืนเวรประจำวันหน้าโรงเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่  15 สิงหาคม 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษา 
    อังกฤษเสริม 4 คาบ
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาด
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าเป็นไปตามปกติ
2. มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 คาบ
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาด
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555

1.ในตอนเช้าจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555

1. จัดทำป้ายนิทรรศการและจัดพานดอกไม้เพื่อเตรียมความ
   พร้อมในการจัดงานวันแม่ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้
2. ดูแลนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนก่อนเลิกเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555

1. วันนี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 4  
    คาบ 
2. ประชุมกับท่านรองอุส่าห์ ดำรงค์ พร้อมกับคณะครู ในเรื่อง
    การจัดนิทรรศการ การจัดพาน ธูปเทียน และการจัดทำกรวย 
    ดอกไม้
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติดี
2. สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 คาบ ห้องป. 4/6
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติ
2. เข้าดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 
3. เข้าสอนแทนครูวิชาสุขศึกษาให้นักเรียนทำใบกิจกรรมเกี่ยว 
    กับครอบครัวของตนเอง

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

1. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ 4 คาบ
2. จัดทำสื่อการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไป
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่องกลับบบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2555

1. เข้าสอนนักเรียนห้องป. 4/6 วิชาภาษาอังกฤษหลักเรื่อง The 
    amazing body
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555

1. การปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้เป็นไปตามปกติ
2. จัดทำแผนการสอน
3. เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
4. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่  26 - 27 กรกฏาคม 2555

1. ร่วมเดินขบวนพาเหรดของกองโชว์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
    ของประเทศพม่าและประเทศลาว จากสนามหน้าเมืองถึง 
    สนามกีฬา เนื่องจากมีการจัดกีฬาไตรภาคี ร่วมกับโรงเรียน 
    อนุบาลจังหวัด และโรงเรียนบ้านทวดทอง
2. ดูแลควคุมนักเรียนฝ่ายกองเชียร์ทั้ง 2 วัน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555

1. ในวันนี้ทางโรงเรียนมีการซ่อมร้องเพลงเชียร์กันตลอดวัน 
    ไม่มีการจัดกิจกรรมก่ีเรียนการสอน
บันทึกการปฏฺบัติงาน
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2555

1. เข้าดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 
2. ซ่อมร้องเพลงเชียร์
3. ดูแลนักเรียนก่อนเลิกเรียนทำความสะอาดห้องเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2555

1. เข้าดูแลนักเรียนในชั่วโมง Home room
2. พาเด็กนักเรียนซ่อมกีฬาและซ่อมกองเชียร์
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาด

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ
2. พาเด็กนักเรียนสายชั้นป. 4 ร่วมเข้ากิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
    ทั้งหมด 12 ฐาน
3. เข้าดูแลควบคุมนักเรียนก่อนเลิกเรียน ทำความสะอาด ท่อง
    สูตรคูณและบทอาขยาน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2555

1. กิจกรรมวันนนี้เป็นไปตามปกติ
2. ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เปิดโลก 
    วิทยาศาสตร์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรกับมศูนย์วิยาศาสตร์  
    สัญจร
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 16 - 18 กรกฏาคม 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์กีฬา มีการซ้อมร้องเพลงเชียร์ กองโชว์ การซ้อมรำเปิดสนาม และการซ้อมขบวนพาเหรด วงโยธวาธิต เป็นเวลา 3 วัน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555

1. เข้ากิจกรรม Home room 
2. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษใน Unit 2 The amazing body
3. นำร้องเพลงเชียร์
4. ประชุมครูทุกท่านที่อยู่ฝ่ายกองเชียร์ ชี้แจงเรื่องการซ้อม  
   เชียร์และเรื่องเสื้อผ้า อุปกรณ์นำเชียร์
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

1. ยืนเวรประจำวันยืนต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. เข้ากิจกรรม Home room 
3. จัดทำแผนการสอน
4. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียน
5. ซ่อมร้องเพลงเชียร์
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2555

1. เข้ากิจกรรม Home room
2. สอนวิชาภาษาอังกฤษ 4 คาบ
3. นำนักเรียนซ่อมร้องเพลงเชียร์
4. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2555

1. นำนักเรียนซ่อมร้องเพลงเชียร์
2. จัดป้ายนิเทศน์เกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 คาบ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2555

1. การปฏิบัติงานในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
2. จัดทำแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤาพื้นฐาน
3. เข้าสอนวิชาสุขศึกษา
4. ดูแลควบคุมนักเรียนขณะซ้อมร้องเพลงเชียร์
5. จัดป้ายนิเทศอาเชียนศึกษา
บันทึกการปฏฺิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555

1. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2. วันนี้มีคาบสอน 3 คาบ ภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษ   
    เสริม
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียนกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2555

1. การปฏฺบัติงานในวันนี้เป็นไปตามปกติค่ะ
2. จัดทำแผนการสอนและตรวจการบ้านใบงานอาเซียน
3. ดูแลควบคุมนักเรียนหน้าโรงเรียนเนื่องจากวันนี้เป็นเวรรับส่ง       
   นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ 4 กรกฏาคม 2555

1. เหตุการณ์ทุกอย่างในวันนี้เป็นไปตามปกติดีค่ะ
2. วันนี้มีคาบสอน 4 คาบ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษา 
    อังกฤษเสริม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2555

1. เหตุการณ์วันนี้เป็นไปตามปกติดีค่ะ
2. เข้าสอนห้องป. 4/6 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3. ดูแลควบคุมนักเรียนขณะซ่อมร้องเพลงเชียร์
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2555
1. กิจกรรมวันนี้เป็นไปตามปกติทุกอย่าง 
2. อาจารย์วิชาเอกมานิเทศก์ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิจัยในชั้น  
    เรียน และการทำโครงการพันธุกรรมพืช
3. เข้ารับการประชุม ร่วมกับครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไห้วพระ
2. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ท่องบทอาขยาน
3. พานักเรียนห้องป.4/6 เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ท่องบทอาขยาน
3. จัดทำแผนการสอน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 27 มิถุนายน  2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. พานักเรียนห้องป.4/8 ร่วมกันค้นหาความรู้เกี่ยวกับ Asean
3. ตอนบ่ายพานักเรียนห้องป.4/2 เข้าห้องประชุม ร่วมกิจกรรม 
    Asean
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6 ในคาบ Home room
3. พานักเรียนห้องป.4/5 ร่วมร้องเพลงสดุดี Asean
4.ตอนบ่ายพานักเรียนห้องป.4/7 
บันทึกการปฏิบัติ
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ดูแลควบคุมควบคุมนักเรียนชั่วโมง Home room ห้องป.4/6
3. พานักเรียนห้องป.4/1 เข้าห้องประชุมใรสัปดาห์ Asean week 
    เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
4. พานักเรียนห้องป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรม Asean week 
5. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป.4/6 ทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏฺิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
1.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ห้องป. 4/6 นักเรียนตอบ
    คำถามในหนังสือแบบฝึกหัด
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ห้องป. 4/7 ทำแบบฝึกหัด 2 
    แบบึก
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักห้อง ป. 4/8 ทำแบบฝึกในการ
    เขียน e-mail 
5. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ทำความสะอาดห้องเรียนท่องสูตร
    คูณ สวดมนต์ไหว้พระ
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. จัดทำแผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป ทำสื่อการเรียนการสอน
3. ดูแลนักเรียนห้องป. 3/8 เนื่องจากครูประจำชั้นเข้าประชุม
    พร้อมกับผู้ปกครอง
4. ตอนบ่ายดูแลควบคุมนักเรียนห้องป. 4/6 ขณะที่ผู้ปกครอง
    เข้าพบครูประจำชั้นในห้องเรียน
5. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน ท่องสูตรคูณ

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้าควบคุมดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ในชั่วโมง Home room 
3. ดูแลควบคุมนักเรียนชั้น ป.1/8 เนื่องจากครูประจำวันต้อง
    เข้าประชุมพร้อมกัน
4. เข้าวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้องป. 4/6 ให้นักเรียนทำแบบ
    ฝึกหัด 1 และ 2 จับคู่คำศัพท์กับความหมายเติมคำศัพท์ 
    Present Simple Tense
5. เข้าสอนห้องป. 4/2 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ทำแบบ
    ทดสอบหลังเรียน
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษห้อง ป. 4/8 วิชาภาษาอังกฤษเสริม 
7. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน ท่อ
    สูตรคูณ สวดมนต์ไหว้พระ
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. เข้าพบท่านอำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ พูดคุยเรื่อง
   การประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2555 ท่านได้
   มอบหมายงานให้ดูแลนักเรียน ขณะที่ครูเข้าร่วมประชุมกับผู้
   ปกครอง
3. สอนวิชาภาษาอังกฤาหลักห้องป. 4/6 ให้นักเรียนทำแบบทด
   สอบหังเรียน Unit 1 School day

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป. 4/6 ในชั่วโมง Home room ท่อง
    บทอาขยาน
3. เข้าพบอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน อาจารย์จรุงใจ ท่าน
    มาพบปะนักศึกษา พูดคุยเรื่องการวางตัว ากรแต่งกาย
4. จัดทำสื่อการเรียนการสอน และทำแบบฝึกเสริมให้กับ
    นักเรียนในเรื่อง School day จับคู่คำศัพท์กับความหมาย 
5. ควบคุมนักเรียนในการทำความสะอาดและทิ้งขยะภายในห้อง
    เรียนป.4/6 ก่อนเลิกเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลควบคุมนักเรียนชั่วโมง Home room ท่องสูตรคูณ ท่อง
    บทอาขยาน
3. สอนนักเรียนห้องป. 4/6 ภาษาอังกฤษหลักการใช้ do/dose
4. สอนนักเรียนห้องป. 4/7 2 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษหลักและภาษา
    อังกฤษเสริมสอนเกี่ยวกับ Present Simple Tense หลักการเติม 
    e,es และทำแบบฝึกหัดเรียงคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
5. สอนนักเรียนชั้นป. 4/8 เติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์ดูจากบท
    สนทนาในหนังสือเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. หน้าเสาธงทำกิจกรรมไหว้ครู ส่งตัวแทนนักเรียนของนักเรียน
     แต่ละสายชั้นไปไหว้ครู
3. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ในชั่วโมง Home room ท่องบท
    อาขยาน
4. บันทึกการปฏิบัติงานในสมุดปฏิบัติงาน
5. ดูแลควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องป. 4/6

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป.4/6 ท่องบทอาขยาน 
3. สอนภาษาอังกฤษหลัก ห้องป. 4/8 ให้นักเรียนตามคำที่หาย
    ไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ คำที่ใช้บอกเวลา
4. บันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
5. สอนภาษาอังกฤษเสริม ห้องป. 4/6 ใหนักเรียน เปรียบเทียบ 
    เอกพจน์กับพหูพจน์
6. สอนภาษาอังกฤษเสริม ห้องป.4/2 เติมคำศัพท์ที่หายไปให้  
    สมบูรณ์
7. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป.4/8 เขียนคำศัพท์ที่ให้ไป
    มาเติมให้สมบูรณ์

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ควบคุมนักเรียน และเช็คชื่อนักเรียนห้องป. 4/6 
   กิจกรรมโฮมรูม ท่องบทอาขยาน 
3. เข้าสอนห้องป. 4/6 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เกี่ยวกับ Present 
    simple Tense 
4. บันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
5. ควบคุมนักเรียนในการทำกิจกรรม Home room และทำความ
     สะอาดห้องเรียนของตนเอง

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการประปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ทำกิจกรรมโฮมรูม ห้องป. 4/6 
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษหลักห้องป.4.6 ให้นักเรียนฟังเทปแล้วจับคู่รูปภาพกับความหมาย
4. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป.4/7 สอนเกี่ยวกับ Present 
     Simple Tense การเติม e,es
 5. คาบที่ 4 เข้าสอนห้องป.4/8 ภาษาอังกฤษหลักใน Lesson 2 
     คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้า Home room นักเรียนห้อง ป.4/6 ท่องบทอาขยาน พูดคุย
     ตักเตือนนักเรียนเกี่ยวกับการทำการบ้าน และการส่งการบ้าน
     ให้ตรงเวลา
3. จัดทำแผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป ทำแบบฝึกหัด และทำสื่อ
     การสอน
4. จดบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
5. ตรวจการบ้านนักเรียนในหนังสือแบบฝึกหัด
6. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้อง
    เพลงสดุดี

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้อง
    เพลงสดุดี
2. เข้าดูแลควบคุมนักเรียนในกิจกรรม Home room ห้องป. 4/6   
    พูดคุยกับนักเรียนเรื่องการทำความสะอาด การลาป่วยของ
    นักเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ท่านผู้อำนวยการ
     กล่าวตักเตือนนักเรียนและชี้แจงกิจกรรมในวันวิสาขบูชา
2. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ตอนเช้า 
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ให้นักเรียนเล่นเกม Hangman 
     เป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว 
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้องป. 4/7 ให้นักเรียนร้อง
     เพลงพร้อมทำท่าประกอบ และให้ทำแบบฝึกหัดเติมคำศัพท์
    ให้สมบูรณ์
5. เข้าสอนห้องป. 4/8 วิชาภาษาอังกฤษหลักให้นักเรียนทำ
     แบบสอบถาม โดยการถามเพื่อนว่าเพื่อนชอบวิชาอะไร แล้ว
     นำมาเขียนสรุป
6. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ทำความสะอาดห้องเรียน ท่องบท
     อาขยาน ท่องสูตรคูณ สวดมนต์ไหว้พระก่อนเลิกเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้อง
     เพลงสดุดี
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป. 4/6 ท่องบทอาขยาน ท่องสูตรคูณ 
3. พบครูพี่เลี้ยง ชี้แจงเรื่องแผนาการสอน
4. ทำสื่อการเรียนการสอน และจัดทำแผนการสอน
5. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิก
     เรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. เข้าดูแลนักเรียนชั่วโมง Home room ห้อง ป. 4/6 ท่องบท 
     อาขยาน ท่องสูตรคูณ
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ห้อง ป. 4/8 ให้นักเรียนฟังบท
     สนทนาจากเทป แล้วเติมคำให้สมบูรณ์
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้อง ป. 4/6 ให้นักเรียนฟังบท
     สนทนาแล้วนำวิชามาเติมใน Time table
5. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้องป. 4/2 นักเรียนดูตารางเรียน
     จากหนังสือแล้วนำมาตอบคำถามให้ถูกต้อง
6. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป. 4/8 ให้นักเรียนเรียงคำให้
     เป็นประโยคที่ถูกต้อง
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ดูแลนักเรียนในชั่วโมง Home room ห้อง ป.4/6 ท่องบท 
     อาขยาน ท่องสูตรคูณ
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ห้องป. 4/6 ในเนื้อหาเรื่องชื่อ 
     วิชาภาษาอังกฤษ และอ่าเวลาในตารางเรียนของนักเรียน
4. จัดทำสื่อการเรียนการสอน
5. เขียนบันทึกกิจกรรมในแต่ละวัน
6. เข้าดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ทำกิจกรรม Home room ในคาบที่ 1 ห้องป. 4/6 นักเรียนท่องบทอาขยาน และท่องสูตรคูณ พร้อมกับเช็คชื่อนักเรียน
3. จัดทำแผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป
4. เขียนรายงานการปฎิบัติงานในสมุดการบันทึกการปฎิบัติงาน
5. พบครูพี่เลี้ยง ตรวจแผนการสอนและแนะนำการจัดทำแผนการสอน การควบคุมชั้นเรียน

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าว 
     คำปฎิญาณ และดูแลควบคุมนักเรียนในการจัดแถว   
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 และ 4/7
2. ดูแลควบคุมนักเรียนในชั่วโมง Home room ห้องป.4/6 โดย
     ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน ท่องสูตรคูณ และพูดคุยกับ  
     นักเรียนในเรื่องการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษหลักห้องป. 4/6 
4. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป. 4/7 โดยให้นักเรียนทำ
     แบบฝึกหัดในเนื้อหาเรื่องชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และตอบ 
     คำถามจากบทสนทนา
5. เข้าควบคุมนักเรียนห้องป.4/3 
6. สอนวิชาภาษาอังกฤษห้องป. 4/8 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด   
    ฟังจากเทปแล้วเจชติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง และจดบันทึก 
    ชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

 

   "If you don't stand for something, you'll fall for anything" 


ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มเหลวในทุกๆสิ่งวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555


1. ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าว
     คำปฎิญาณ 
3. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป.4/6 เช็คชื่อนักเรียน ให้นักเรียน
    ท่องบทอาขยาน ท่องสูตรคูณ ในชั่วโมง Home room
4. จัดทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอน
Where these's a will
                           these 's away

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/6 ในชั่วโมง Home room ท่อง
     บทอาขยาน ท่องสูตรคูณ
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้องป. 4/8 ในเนื้อหาเรื่อง 
     school day คำศัพท์สิ่งที่อยู่ในโรงเรียน
4. เตรียมเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปจัดทำ
     แผนการสอน
5. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม แบบฝึกหัดคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่
     อยู่ในโรงเรียน
 6. คาบที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้อง ป. 4/2 ให้นักเรียน
     ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
7. คาบที่ 6 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้อง ป. 4/8 ทำแบบ
    ฝึกหัดโดยใช้เกม Cross word ในการค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับ
    ชื่่อวิชา

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าแถว เข้าแถว ร้องเพลงชาติ สวดมนต์   
     ไหว้พระ
2. เข้าดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 กิจกรรม Home room ให้  
    นักเรียนท่องสูตรคูณ ท่องบทอาขยาน และเช็คชื่อ  
    นักเรียน
3. พบครูพี่เลี้ยงชี้แจงเรื่องผนการสอน และนำแผนการ  
    สอนมาแก้ให้ถูกต้อง
4. เข้าสอนห้องป.4/6 วิชาภาษาอังกฤษหลักในน่วยการเรียนรู้  
      Welcome back. 
5. บันทึกกิจกรรมในการเรียนรู้ในแต่ละวันลงในสมุดปฎิบัติการ
6. เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่่่อการสอน 
7. ดูแลนักเรียนก่อนเลิกเรียน ทำความสะอาดห้องป. 4/6
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
1. ควบคุมนักเรียนในแถว ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ  
     สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้าดูแลห้องป. 4/6 ให้เด็กทำกิจกรรม ได้แก่ ท่องสูตรคูณ
3. พบครูพี่เลี้ยง ชี้แจงมอบหมายงานด้านการสอน
4. เข้าสอนห้องป.4/2 ในเรื่องการทักทาย(Greeting) 
5. จัดทำแผนการสอนและเตรียมสื่่อการสอน
   

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ตารางสอนครูปีการศึกษา 2555 นางสาวนุชนาฎ ระห่างภัย    
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (พ.ธ.)
วัน      เวลา

08:30-09:30

09:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:30
จันทร์
พัก

กลาง

วันอังคาร

4/6
พุธ
4/8

อส 4/6

อส 4/2
อส 4/8
พฤหัส


ศุกร์
4/6
อส 4/7

4/8


วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555
     
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ขอพร
2. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6   เรื่องความสะอาด
3. เข้าพบครูพี่เลี้ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตารางสอนในรายวิชา 
    ภาษาอังกฤษหลักและภาษาอังกฤษเสริม 
4. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6 ให้ทำกิจกรรมก่อนเลิกเรียน 
    ได้แก่ ท่องสูตรคูณ 
5. เขียนบันทึกการปฎิบัติงานในแต่ละวัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ขอพร
2. รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 07:00-08:00 น.
3. คาบที่ 1 เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงห้อง ป.4/3 วิชาภาษาอังกฤษ  
    หลัก ทบทวนความรู้เดิมที่เรียนมาแล้วและแนะนำตัวเป็นภาษา  
    อังกฤษ
4. คาบที่ 2 สอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ป.4/4 ได้ทบทวนบทเรียน
    และการแนะนำตัวนักเรียนแต่ละคน
5. คาบที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้อง ป.4/4 
6. คาบสุดท้ายเข้้าห้องป.4/6 ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ ทำความ
    สะอาด

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

       วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
      วันนี้เป็นวันที่สองของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถว ร้องเพลงชาติ เขียนบันทึกของแต่ละวัน คาบที่สามช่วยครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดหนังสือการเรียนการสอนแจกให้กับเด็กทุกห้องในสายชั้นป. 4 วันนี้เข้าไปดูการสอนของเพื่อนที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 เกี่ยวกับการแนะนำตัว การทักทาย คาบที่ 5 ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจการบ้านให้กับนักเรียนห้อง ป4/1, 4/2 และ ป 4/8 ในคาบแรกทบทวนเกี่ยวกับสระ พยัญชนะภาษาอังกฤษ มีนักเรียนบางคนยังเขียนตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ยังสลับและเขียนผิดอยู่


บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน

 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 


ตอนเช้ายืนต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน มีผู้ปกครองและนักเรียนต่างทยอยกันเข้ามา เพราะวันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครอง หลังจากนั้นทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครอง วันนี้นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์เข้ารับการปฐมนิเทศจากรองผู้อำนวยกา รองอุส่าห์ ดำรง ฝ่ายบุคคลและสถานที่ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในโรงเรียน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเขียนทะเบียนลา ลากิจหรือลาป่วย ถ้าหากลากิจต้องมีการลาล่วงหน้า 1 วัน สามารถลากิจ ลาป่วย ได้ 6 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน จำนวนวันไม่เกิน 23 วัน และท่านได้ชี้แจงการอยู่เวรของนักศึกษาทุกท่าน และได้พบท่านรองวีณา นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงการแบ่งสายชั้นและการติดต่อครูพี่เลี้ยง หลังจากนั้นเข้าพบครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และครูพี่เลี้ยง พูดคุยเรื่องการจัดทำแผนการสอน การเตรียมตัวก่อนสอน