วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ขอพร
2. รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 07:00-08:00 น.
3. คาบที่ 1 เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงห้อง ป.4/3 วิชาภาษาอังกฤษ  
    หลัก ทบทวนความรู้เดิมที่เรียนมาแล้วและแนะนำตัวเป็นภาษา  
    อังกฤษ
4. คาบที่ 2 สอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ป.4/4 ได้ทบทวนบทเรียน
    และการแนะนำตัวนักเรียนแต่ละคน
5. คาบที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้อง ป.4/4 
6. คาบสุดท้ายเข้้าห้องป.4/6 ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ ทำความ
    สะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น