วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไห้วพระ
2. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ท่องบทอาขยาน
3. พานักเรียนห้องป.4/6 เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ท่องบทอาขยาน
3. จัดทำแผนการสอน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 27 มิถุนายน  2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. พานักเรียนห้องป.4/8 ร่วมกันค้นหาความรู้เกี่ยวกับ Asean
3. ตอนบ่ายพานักเรียนห้องป.4/2 เข้าห้องประชุม ร่วมกิจกรรม 
    Asean
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6 ในคาบ Home room
3. พานักเรียนห้องป.4/5 ร่วมร้องเพลงสดุดี Asean
4.ตอนบ่ายพานักเรียนห้องป.4/7 
บันทึกการปฏิบัติ
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ดูแลควบคุมควบคุมนักเรียนชั่วโมง Home room ห้องป.4/6
3. พานักเรียนห้องป.4/1 เข้าห้องประชุมใรสัปดาห์ Asean week 
    เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
4. พานักเรียนห้องป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรม Asean week 
5. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป.4/6 ทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏฺิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
1.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ห้องป. 4/6 นักเรียนตอบ
    คำถามในหนังสือแบบฝึกหัด
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ห้องป. 4/7 ทำแบบฝึกหัด 2 
    แบบึก
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักห้อง ป. 4/8 ทำแบบฝึกในการ
    เขียน e-mail 
5. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ทำความสะอาดห้องเรียนท่องสูตร
    คูณ สวดมนต์ไหว้พระ
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. จัดทำแผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป ทำสื่อการเรียนการสอน
3. ดูแลนักเรียนห้องป. 3/8 เนื่องจากครูประจำชั้นเข้าประชุม
    พร้อมกับผู้ปกครอง
4. ตอนบ่ายดูแลควบคุมนักเรียนห้องป. 4/6 ขณะที่ผู้ปกครอง
    เข้าพบครูประจำชั้นในห้องเรียน
5. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน ท่องสูตรคูณ

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้าควบคุมดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ในชั่วโมง Home room 
3. ดูแลควบคุมนักเรียนชั้น ป.1/8 เนื่องจากครูประจำวันต้อง
    เข้าประชุมพร้อมกัน
4. เข้าวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้องป. 4/6 ให้นักเรียนทำแบบ
    ฝึกหัด 1 และ 2 จับคู่คำศัพท์กับความหมายเติมคำศัพท์ 
    Present Simple Tense
5. เข้าสอนห้องป. 4/2 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ทำแบบ
    ทดสอบหลังเรียน
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษห้อง ป. 4/8 วิชาภาษาอังกฤษเสริม 
7. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน ท่อ
    สูตรคูณ สวดมนต์ไหว้พระ
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. เข้าพบท่านอำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ พูดคุยเรื่อง
   การประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2555 ท่านได้
   มอบหมายงานให้ดูแลนักเรียน ขณะที่ครูเข้าร่วมประชุมกับผู้
   ปกครอง
3. สอนวิชาภาษาอังกฤาหลักห้องป. 4/6 ให้นักเรียนทำแบบทด
   สอบหังเรียน Unit 1 School day

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป. 4/6 ในชั่วโมง Home room ท่อง
    บทอาขยาน
3. เข้าพบอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน อาจารย์จรุงใจ ท่าน
    มาพบปะนักศึกษา พูดคุยเรื่องการวางตัว ากรแต่งกาย
4. จัดทำสื่อการเรียนการสอน และทำแบบฝึกเสริมให้กับ
    นักเรียนในเรื่อง School day จับคู่คำศัพท์กับความหมาย 
5. ควบคุมนักเรียนในการทำความสะอาดและทิ้งขยะภายในห้อง
    เรียนป.4/6 ก่อนเลิกเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลควบคุมนักเรียนชั่วโมง Home room ท่องสูตรคูณ ท่อง
    บทอาขยาน
3. สอนนักเรียนห้องป. 4/6 ภาษาอังกฤษหลักการใช้ do/dose
4. สอนนักเรียนห้องป. 4/7 2 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษหลักและภาษา
    อังกฤษเสริมสอนเกี่ยวกับ Present Simple Tense หลักการเติม 
    e,es และทำแบบฝึกหัดเรียงคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
5. สอนนักเรียนชั้นป. 4/8 เติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์ดูจากบท
    สนทนาในหนังสือเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. หน้าเสาธงทำกิจกรรมไหว้ครู ส่งตัวแทนนักเรียนของนักเรียน
     แต่ละสายชั้นไปไหว้ครู
3. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ในชั่วโมง Home room ท่องบท
    อาขยาน
4. บันทึกการปฏิบัติงานในสมุดปฏิบัติงาน
5. ดูแลควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องป. 4/6

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป.4/6 ท่องบทอาขยาน 
3. สอนภาษาอังกฤษหลัก ห้องป. 4/8 ให้นักเรียนตามคำที่หาย
    ไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ คำที่ใช้บอกเวลา
4. บันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
5. สอนภาษาอังกฤษเสริม ห้องป. 4/6 ใหนักเรียน เปรียบเทียบ 
    เอกพจน์กับพหูพจน์
6. สอนภาษาอังกฤษเสริม ห้องป.4/2 เติมคำศัพท์ที่หายไปให้  
    สมบูรณ์
7. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป.4/8 เขียนคำศัพท์ที่ให้ไป
    มาเติมให้สมบูรณ์

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ควบคุมนักเรียน และเช็คชื่อนักเรียนห้องป. 4/6 
   กิจกรรมโฮมรูม ท่องบทอาขยาน 
3. เข้าสอนห้องป. 4/6 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เกี่ยวกับ Present 
    simple Tense 
4. บันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
5. ควบคุมนักเรียนในการทำกิจกรรม Home room และทำความ
     สะอาดห้องเรียนของตนเอง

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการประปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ทำกิจกรรมโฮมรูม ห้องป. 4/6 
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษหลักห้องป.4.6 ให้นักเรียนฟังเทปแล้วจับคู่รูปภาพกับความหมาย
4. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป.4/7 สอนเกี่ยวกับ Present 
     Simple Tense การเติม e,es
 5. คาบที่ 4 เข้าสอนห้องป.4/8 ภาษาอังกฤษหลักใน Lesson 2 
     คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้า Home room นักเรียนห้อง ป.4/6 ท่องบทอาขยาน พูดคุย
     ตักเตือนนักเรียนเกี่ยวกับการทำการบ้าน และการส่งการบ้าน
     ให้ตรงเวลา
3. จัดทำแผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป ทำแบบฝึกหัด และทำสื่อ
     การสอน
4. จดบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
5. ตรวจการบ้านนักเรียนในหนังสือแบบฝึกหัด
6. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้อง
    เพลงสดุดี

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้อง
    เพลงสดุดี
2. เข้าดูแลควบคุมนักเรียนในกิจกรรม Home room ห้องป. 4/6   
    พูดคุยกับนักเรียนเรื่องการทำความสะอาด การลาป่วยของ
    นักเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ท่านผู้อำนวยการ
     กล่าวตักเตือนนักเรียนและชี้แจงกิจกรรมในวันวิสาขบูชา
2. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ตอนเช้า 
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ให้นักเรียนเล่นเกม Hangman 
     เป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว 
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้องป. 4/7 ให้นักเรียนร้อง
     เพลงพร้อมทำท่าประกอบ และให้ทำแบบฝึกหัดเติมคำศัพท์
    ให้สมบูรณ์
5. เข้าสอนห้องป. 4/8 วิชาภาษาอังกฤษหลักให้นักเรียนทำ
     แบบสอบถาม โดยการถามเพื่อนว่าเพื่อนชอบวิชาอะไร แล้ว
     นำมาเขียนสรุป
6. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ทำความสะอาดห้องเรียน ท่องบท
     อาขยาน ท่องสูตรคูณ สวดมนต์ไหว้พระก่อนเลิกเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้อง
     เพลงสดุดี
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป. 4/6 ท่องบทอาขยาน ท่องสูตรคูณ 
3. พบครูพี่เลี้ยง ชี้แจงเรื่องแผนาการสอน
4. ทำสื่อการเรียนการสอน และจัดทำแผนการสอน
5. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิก
     เรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. เข้าดูแลนักเรียนชั่วโมง Home room ห้อง ป. 4/6 ท่องบท 
     อาขยาน ท่องสูตรคูณ
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ห้อง ป. 4/8 ให้นักเรียนฟังบท
     สนทนาจากเทป แล้วเติมคำให้สมบูรณ์
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้อง ป. 4/6 ให้นักเรียนฟังบท
     สนทนาแล้วนำวิชามาเติมใน Time table
5. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้องป. 4/2 นักเรียนดูตารางเรียน
     จากหนังสือแล้วนำมาตอบคำถามให้ถูกต้อง
6. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป. 4/8 ให้นักเรียนเรียงคำให้
     เป็นประโยคที่ถูกต้อง
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ดูแลนักเรียนในชั่วโมง Home room ห้อง ป.4/6 ท่องบท 
     อาขยาน ท่องสูตรคูณ
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ห้องป. 4/6 ในเนื้อหาเรื่องชื่อ 
     วิชาภาษาอังกฤษ และอ่าเวลาในตารางเรียนของนักเรียน
4. จัดทำสื่อการเรียนการสอน
5. เขียนบันทึกกิจกรรมในแต่ละวัน
6. เข้าดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน