วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้าควบคุมดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ในชั่วโมง Home room 
3. ดูแลควบคุมนักเรียนชั้น ป.1/8 เนื่องจากครูประจำวันต้อง
    เข้าประชุมพร้อมกัน
4. เข้าวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้องป. 4/6 ให้นักเรียนทำแบบ
    ฝึกหัด 1 และ 2 จับคู่คำศัพท์กับความหมายเติมคำศัพท์ 
    Present Simple Tense
5. เข้าสอนห้องป. 4/2 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ทำแบบ
    ทดสอบหลังเรียน
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษห้อง ป. 4/8 วิชาภาษาอังกฤษเสริม 
7. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน ท่อ
    สูตรคูณ สวดมนต์ไหว้พระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น