วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าว 
     คำปฎิญาณ และดูแลควบคุมนักเรียนในการจัดแถว   
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 และ 4/7
2. ดูแลควบคุมนักเรียนในชั่วโมง Home room ห้องป.4/6 โดย
     ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน ท่องสูตรคูณ และพูดคุยกับ  
     นักเรียนในเรื่องการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษหลักห้องป. 4/6 
4. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป. 4/7 โดยให้นักเรียนทำ
     แบบฝึกหัดในเนื้อหาเรื่องชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และตอบ 
     คำถามจากบทสนทนา
5. เข้าควบคุมนักเรียนห้องป.4/3 
6. สอนวิชาภาษาอังกฤษห้องป. 4/8 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด   
    ฟังจากเทปแล้วเจชติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง และจดบันทึก 
    ชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

 

   "If you don't stand for something, you'll fall for anything" 


ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มเหลวในทุกๆสิ่งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น