วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. มีการจัดป้ายนิเทศน์อาเซียน
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน
4. ยืนเวรประจำวันหน้าโรงเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่  15 สิงหาคม 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษา 
    อังกฤษเสริม 4 คาบ
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาด
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าเป็นไปตามปกติ
2. มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 คาบ
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาด
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555

1.ในตอนเช้าจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555

1. จัดทำป้ายนิทรรศการและจัดพานดอกไม้เพื่อเตรียมความ
   พร้อมในการจัดงานวันแม่ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้
2. ดูแลนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนก่อนเลิกเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555

1. วันนี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 4  
    คาบ 
2. ประชุมกับท่านรองอุส่าห์ ดำรงค์ พร้อมกับคณะครู ในเรื่อง
    การจัดนิทรรศการ การจัดพาน ธูปเทียน และการจัดทำกรวย 
    ดอกไม้
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติดี
2. สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 คาบ ห้องป. 4/6
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติ
2. เข้าดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 
3. เข้าสอนแทนครูวิชาสุขศึกษาให้นักเรียนทำใบกิจกรรมเกี่ยว 
    กับครอบครัวของตนเอง

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

1. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ 4 คาบ
2. จัดทำสื่อการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไป
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่องกลับบบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2555

1. เข้าสอนนักเรียนห้องป. 4/6 วิชาภาษาอังกฤษหลักเรื่อง The 
    amazing body
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555

1. การปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้เป็นไปตามปกติ
2. จัดทำแผนการสอน
3. เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
4. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่  26 - 27 กรกฏาคม 2555

1. ร่วมเดินขบวนพาเหรดของกองโชว์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
    ของประเทศพม่าและประเทศลาว จากสนามหน้าเมืองถึง 
    สนามกีฬา เนื่องจากมีการจัดกีฬาไตรภาคี ร่วมกับโรงเรียน 
    อนุบาลจังหวัด และโรงเรียนบ้านทวดทอง
2. ดูแลควคุมนักเรียนฝ่ายกองเชียร์ทั้ง 2 วัน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555

1. ในวันนี้ทางโรงเรียนมีการซ่อมร้องเพลงเชียร์กันตลอดวัน 
    ไม่มีการจัดกิจกรรมก่ีเรียนการสอน
บันทึกการปฏฺบัติงาน
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2555

1. เข้าดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 
2. ซ่อมร้องเพลงเชียร์
3. ดูแลนักเรียนก่อนเลิกเรียนทำความสะอาดห้องเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2555

1. เข้าดูแลนักเรียนในชั่วโมง Home room
2. พาเด็กนักเรียนซ่อมกีฬาและซ่อมกองเชียร์
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาด

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ
2. พาเด็กนักเรียนสายชั้นป. 4 ร่วมเข้ากิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
    ทั้งหมด 12 ฐาน
3. เข้าดูแลควบคุมนักเรียนก่อนเลิกเรียน ทำความสะอาด ท่อง
    สูตรคูณและบทอาขยาน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2555

1. กิจกรรมวันนนี้เป็นไปตามปกติ
2. ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เปิดโลก 
    วิทยาศาสตร์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรกับมศูนย์วิยาศาสตร์  
    สัญจร
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 16 - 18 กรกฏาคม 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์กีฬา มีการซ้อมร้องเพลงเชียร์ กองโชว์ การซ้อมรำเปิดสนาม และการซ้อมขบวนพาเหรด วงโยธวาธิต เป็นเวลา 3 วัน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555

1. เข้ากิจกรรม Home room 
2. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษใน Unit 2 The amazing body
3. นำร้องเพลงเชียร์
4. ประชุมครูทุกท่านที่อยู่ฝ่ายกองเชียร์ ชี้แจงเรื่องการซ้อม  
   เชียร์และเรื่องเสื้อผ้า อุปกรณ์นำเชียร์
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

1. ยืนเวรประจำวันยืนต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. เข้ากิจกรรม Home room 
3. จัดทำแผนการสอน
4. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียน
5. ซ่อมร้องเพลงเชียร์
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2555

1. เข้ากิจกรรม Home room
2. สอนวิชาภาษาอังกฤษ 4 คาบ
3. นำนักเรียนซ่อมร้องเพลงเชียร์
4. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2555

1. นำนักเรียนซ่อมร้องเพลงเชียร์
2. จัดป้ายนิเทศน์เกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 คาบ