วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ท่านผู้อำนวยการ
     กล่าวตักเตือนนักเรียนและชี้แจงกิจกรรมในวันวิสาขบูชา
2. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ตอนเช้า 
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ให้นักเรียนเล่นเกม Hangman 
     เป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว 
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้องป. 4/7 ให้นักเรียนร้อง
     เพลงพร้อมทำท่าประกอบ และให้ทำแบบฝึกหัดเติมคำศัพท์
    ให้สมบูรณ์
5. เข้าสอนห้องป. 4/8 วิชาภาษาอังกฤษหลักให้นักเรียนทำ
     แบบสอบถาม โดยการถามเพื่อนว่าเพื่อนชอบวิชาอะไร แล้ว
     นำมาเขียนสรุป
6. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ทำความสะอาดห้องเรียน ท่องบท
     อาขยาน ท่องสูตรคูณ สวดมนต์ไหว้พระก่อนเลิกเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น