วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏฺิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม - วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
บันทึกการปฏฺิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 2 มกราคม  - วันศุกร์ที่11 มกราคม 2556

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555
บันทึกการปฏฺิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม- วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555