วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จำนวน 1 คาบ
3. เตรียมสื่อการเรียนการสอนในคาบต่อไป
4. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน เก็บขยะบริเวณ
   หน้าห้องเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน  2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. จัดทำสื่อการเรียนการสอน
3. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555

1. ทางโรงเรียนวัดพระมหาธาตุเป็รสถานที่แข่งขันมหกรรม
    วิชาการประถมศึกษา เป็นเวลา 2 วัน 
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคนช่วยคุณครุในโรงเรียนจัด
    อาหารว่าง และอาหารเที่ยงให้กับคณะครู คณะกรรมการ  
    และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ทั้ง 2 วัน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 10 - วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ เหตุการณ์ในสัปดาห์นี้เป็นไป
    อย่างเรียบร้อย
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดในสัปดาห์นี้มี 6 คาบ
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

1. วันนี้คณะครูประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าอบรมการใช้ tablet 
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์มาสอนแทนคุณครูชั้นป. 1
บันทึกการปฏบัติงาน
วันจันทร์ที่ 3 - พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555

1. สัปดาห์นี้มีการจัดโครงการอาเซียน สัปดาห์อาเซียน ณ หอ 
   ประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โดยมีนักเรียนแต่ละชั้นเข้า
   ร่วมกิจกรรม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 30 - ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

1. พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน ณ บ้านหนังสุชาติ 
   ทรัพย์สิน ซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติของจังหวัด
   นครศรีธรรมราช ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับหนังตะลุง ความเป็นมา 
   และวิธีการเชิดหนังตะลุง รวมถึงการสอนการแกะหนังตะลุง

บันทึกการปฏฺบัติงาน
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555

1. โรงเรียนมีการสอบวิชาการความเป็นเลิศวันที่ 2 
บันทึกการปฏฺบัติงาน
วันศุกร์ที่ 24 - อังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

1. โรงเรียนปิดทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของห้องเรียนเนื่องจาก   
   พบว่ามีนักเรียนจำนวนมากเป็นโรคมือ เท้า ปาก

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2555

1. สอบวิชาการความเป็นเลิศ วันที่ 1 
2. ในวันนี้พบว่ามีนักเรียนจำนวนมากไม่สบาย ปวดท้อง อาเจียน 
    ทางโรงเรียนจึงประกาศหยุดโรงเรียนเป็รเวลา 5 วัน เพื่อ 
    ทำความสะอาดโรงเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2555

1. ในตอนเช้าจัดกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ
2. จัดการเรียนการสอน 4 คาบ
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียน