วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้า Home room นักเรียนห้อง ป.4/6 ท่องบทอาขยาน พูดคุย
     ตักเตือนนักเรียนเกี่ยวกับการทำการบ้าน และการส่งการบ้าน
     ให้ตรงเวลา
3. จัดทำแผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป ทำแบบฝึกหัด และทำสื่อ
     การสอน
4. จดบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
5. ตรวจการบ้านนักเรียนในหนังสือแบบฝึกหัด
6. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น