วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. เข้าดูแลนักเรียนชั่วโมง Home room ห้อง ป. 4/6 ท่องบท 
     อาขยาน ท่องสูตรคูณ
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ห้อง ป. 4/8 ให้นักเรียนฟังบท
     สนทนาจากเทป แล้วเติมคำให้สมบูรณ์
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้อง ป. 4/6 ให้นักเรียนฟังบท
     สนทนาแล้วนำวิชามาเติมใน Time table
5. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้องป. 4/2 นักเรียนดูตารางเรียน
     จากหนังสือแล้วนำมาตอบคำถามให้ถูกต้อง
6. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป. 4/8 ให้นักเรียนเรียงคำให้
     เป็นประโยคที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น