วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลควบคุมนักเรียนชั่วโมง Home room ท่องสูตรคูณ ท่อง
    บทอาขยาน
3. สอนนักเรียนห้องป. 4/6 ภาษาอังกฤษหลักการใช้ do/dose
4. สอนนักเรียนห้องป. 4/7 2 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษหลักและภาษา
    อังกฤษเสริมสอนเกี่ยวกับ Present Simple Tense หลักการเติม 
    e,es และทำแบบฝึกหัดเรียงคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
5. สอนนักเรียนชั้นป. 4/8 เติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์ดูจากบท
    สนทนาในหนังสือเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น