วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2555

1. การปฏิบัติงานในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
2. จัดทำแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤาพื้นฐาน
3. เข้าสอนวิชาสุขศึกษา
4. ดูแลควบคุมนักเรียนขณะซ้อมร้องเพลงเชียร์
5. จัดป้ายนิเทศอาเชียนศึกษา
บันทึกการปฏฺิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555

1. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2. วันนี้มีคาบสอน 3 คาบ ภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษ   
    เสริม
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียนกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2555

1. การปฏฺบัติงานในวันนี้เป็นไปตามปกติค่ะ
2. จัดทำแผนการสอนและตรวจการบ้านใบงานอาเซียน
3. ดูแลควบคุมนักเรียนหน้าโรงเรียนเนื่องจากวันนี้เป็นเวรรับส่ง       
   นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ 4 กรกฏาคม 2555

1. เหตุการณ์ทุกอย่างในวันนี้เป็นไปตามปกติดีค่ะ
2. วันนี้มีคาบสอน 4 คาบ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษา 
    อังกฤษเสริม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2555

1. เหตุการณ์วันนี้เป็นไปตามปกติดีค่ะ
2. เข้าสอนห้องป. 4/6 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3. ดูแลควบคุมนักเรียนขณะซ่อมร้องเพลงเชียร์
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2555
1. กิจกรรมวันนี้เป็นไปตามปกติทุกอย่าง 
2. อาจารย์วิชาเอกมานิเทศก์ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิจัยในชั้น  
    เรียน และการทำโครงการพันธุกรรมพืช
3. เข้ารับการประชุม ร่วมกับครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ