วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏฺิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555

1. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2. วันนี้มีคาบสอน 3 คาบ ภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษ   
    เสริม
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิกเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น