วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555

1. เข้ากิจกรรม Home room 
2. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษใน Unit 2 The amazing body
3. นำร้องเพลงเชียร์
4. ประชุมครูทุกท่านที่อยู่ฝ่ายกองเชียร์ ชี้แจงเรื่องการซ้อม  
   เชียร์และเรื่องเสื้อผ้า อุปกรณ์นำเชียร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น