วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป.4/6 ท่องบทอาขยาน 
3. สอนภาษาอังกฤษหลัก ห้องป. 4/8 ให้นักเรียนตามคำที่หาย
    ไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ คำที่ใช้บอกเวลา
4. บันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
5. สอนภาษาอังกฤษเสริม ห้องป. 4/6 ใหนักเรียน เปรียบเทียบ 
    เอกพจน์กับพหูพจน์
6. สอนภาษาอังกฤษเสริม ห้องป.4/2 เติมคำศัพท์ที่หายไปให้  
    สมบูรณ์
7. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป.4/8 เขียนคำศัพท์ที่ให้ไป
    มาเติมให้สมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น