วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/6 ในชั่วโมง Home room ท่อง
     บทอาขยาน ท่องสูตรคูณ
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้องป. 4/8 ในเนื้อหาเรื่อง 
     school day คำศัพท์สิ่งที่อยู่ในโรงเรียน
4. เตรียมเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปจัดทำ
     แผนการสอน
5. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม แบบฝึกหัดคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่
     อยู่ในโรงเรียน
 6. คาบที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้อง ป. 4/2 ให้นักเรียน
     ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
7. คาบที่ 6 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้อง ป. 4/8 ทำแบบ
    ฝึกหัดโดยใช้เกม Cross word ในการค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับ
    ชื่่อวิชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น