วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ทำกิจกรรม Home room ในคาบที่ 1 ห้องป. 4/6 นักเรียนท่องบทอาขยาน และท่องสูตรคูณ พร้อมกับเช็คชื่อนักเรียน
3. จัดทำแผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป
4. เขียนรายงานการปฎิบัติงานในสมุดการบันทึกการปฎิบัติงาน
5. พบครูพี่เลี้ยง ตรวจแผนการสอนและแนะนำการจัดทำแผนการสอน การควบคุมชั้นเรียน

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าว 
     คำปฎิญาณ และดูแลควบคุมนักเรียนในการจัดแถว   
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 และ 4/7
2. ดูแลควบคุมนักเรียนในชั่วโมง Home room ห้องป.4/6 โดย
     ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน ท่องสูตรคูณ และพูดคุยกับ  
     นักเรียนในเรื่องการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษหลักห้องป. 4/6 
4. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้องป. 4/7 โดยให้นักเรียนทำ
     แบบฝึกหัดในเนื้อหาเรื่องชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และตอบ 
     คำถามจากบทสนทนา
5. เข้าควบคุมนักเรียนห้องป.4/3 
6. สอนวิชาภาษาอังกฤษห้องป. 4/8 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด   
    ฟังจากเทปแล้วเจชติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง และจดบันทึก 
    ชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

 

   "If you don't stand for something, you'll fall for anything" 


ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มเหลวในทุกๆสิ่งวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555


1. ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าว
     คำปฎิญาณ 
3. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป.4/6 เช็คชื่อนักเรียน ให้นักเรียน
    ท่องบทอาขยาน ท่องสูตรคูณ ในชั่วโมง Home room
4. จัดทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอน
Where these's a will
                           these 's away

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/6 ในชั่วโมง Home room ท่อง
     บทอาขยาน ท่องสูตรคูณ
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้องป. 4/8 ในเนื้อหาเรื่อง 
     school day คำศัพท์สิ่งที่อยู่ในโรงเรียน
4. เตรียมเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปจัดทำ
     แผนการสอน
5. สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม แบบฝึกหัดคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่
     อยู่ในโรงเรียน
 6. คาบที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้อง ป. 4/2 ให้นักเรียน
     ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
7. คาบที่ 6 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ห้อง ป. 4/8 ทำแบบ
    ฝึกหัดโดยใช้เกม Cross word ในการค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับ
    ชื่่อวิชา

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าแถว เข้าแถว ร้องเพลงชาติ สวดมนต์   
     ไหว้พระ
2. เข้าดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 กิจกรรม Home room ให้  
    นักเรียนท่องสูตรคูณ ท่องบทอาขยาน และเช็คชื่อ  
    นักเรียน
3. พบครูพี่เลี้ยงชี้แจงเรื่องผนการสอน และนำแผนการ  
    สอนมาแก้ให้ถูกต้อง
4. เข้าสอนห้องป.4/6 วิชาภาษาอังกฤษหลักในน่วยการเรียนรู้  
      Welcome back. 
5. บันทึกกิจกรรมในการเรียนรู้ในแต่ละวันลงในสมุดปฎิบัติการ
6. เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่่่อการสอน 
7. ดูแลนักเรียนก่อนเลิกเรียน ทำความสะอาดห้องป. 4/6
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
1. ควบคุมนักเรียนในแถว ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ  
     สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้าดูแลห้องป. 4/6 ให้เด็กทำกิจกรรม ได้แก่ ท่องสูตรคูณ
3. พบครูพี่เลี้ยง ชี้แจงมอบหมายงานด้านการสอน
4. เข้าสอนห้องป.4/2 ในเรื่องการทักทาย(Greeting) 
5. จัดทำแผนการสอนและเตรียมสื่่อการสอน
   

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ตารางสอนครูปีการศึกษา 2555 นางสาวนุชนาฎ ระห่างภัย    
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (พ.ธ.)
วัน      เวลา

08:30-09:30

09:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:30
จันทร์
พัก

กลาง

วันอังคาร

4/6
พุธ
4/8

อส 4/6

อส 4/2
อส 4/8
พฤหัส


ศุกร์
4/6
อส 4/7

4/8


วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555
     
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ขอพร
2. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6   เรื่องความสะอาด
3. เข้าพบครูพี่เลี้ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตารางสอนในรายวิชา 
    ภาษาอังกฤษหลักและภาษาอังกฤษเสริม 
4. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6 ให้ทำกิจกรรมก่อนเลิกเรียน 
    ได้แก่ ท่องสูตรคูณ 
5. เขียนบันทึกการปฎิบัติงานในแต่ละวัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ขอพร
2. รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 07:00-08:00 น.
3. คาบที่ 1 เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงห้อง ป.4/3 วิชาภาษาอังกฤษ  
    หลัก ทบทวนความรู้เดิมที่เรียนมาแล้วและแนะนำตัวเป็นภาษา  
    อังกฤษ
4. คาบที่ 2 สอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ป.4/4 ได้ทบทวนบทเรียน
    และการแนะนำตัวนักเรียนแต่ละคน
5. คาบที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมห้อง ป.4/4 
6. คาบสุดท้ายเข้้าห้องป.4/6 ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ ทำความ
    สะอาด

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

       วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
      วันนี้เป็นวันที่สองของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถว ร้องเพลงชาติ เขียนบันทึกของแต่ละวัน คาบที่สามช่วยครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดหนังสือการเรียนการสอนแจกให้กับเด็กทุกห้องในสายชั้นป. 4 วันนี้เข้าไปดูการสอนของเพื่อนที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 เกี่ยวกับการแนะนำตัว การทักทาย คาบที่ 5 ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจการบ้านให้กับนักเรียนห้อง ป4/1, 4/2 และ ป 4/8 ในคาบแรกทบทวนเกี่ยวกับสระ พยัญชนะภาษาอังกฤษ มีนักเรียนบางคนยังเขียนตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ยังสลับและเขียนผิดอยู่


บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน

 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 


ตอนเช้ายืนต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน มีผู้ปกครองและนักเรียนต่างทยอยกันเข้ามา เพราะวันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครอง หลังจากนั้นทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครอง วันนี้นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์เข้ารับการปฐมนิเทศจากรองผู้อำนวยกา รองอุส่าห์ ดำรง ฝ่ายบุคคลและสถานที่ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในโรงเรียน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเขียนทะเบียนลา ลากิจหรือลาป่วย ถ้าหากลากิจต้องมีการลาล่วงหน้า 1 วัน สามารถลากิจ ลาป่วย ได้ 6 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน จำนวนวันไม่เกิน 23 วัน และท่านได้ชี้แจงการอยู่เวรของนักศึกษาทุกท่าน และได้พบท่านรองวีณา นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงการแบ่งสายชั้นและการติดต่อครูพี่เลี้ยง หลังจากนั้นเข้าพบครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และครูพี่เลี้ยง พูดคุยเรื่องการจัดทำแผนการสอน การเตรียมตัวก่อนสอน